Alg. voorwaarden2020-04-14T13:55:50+00:00

Algemene voorwaarden

Geen kleine lettertjes maar heldere afspraken

Algemene Voorwaarden

Samenvatting Algemene voorwaarden: “Motorvakanties en Autovakanties” VTO total care Leusden 04-02-2020

Algemeen
VTOTC motor- en autovakanties behoudt zich het recht om als het minimum aantal deelnemers bij een groepsreis niet wordt gehaald een reis te annuleren tot uiterlijk 1 maand voor vertrek. Of als gevolg van gewichtige omstandigheden van zodanige aard, dat verdere gebodenheid van de organisatie aan de reisovereenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd. In beide gevallen zal de organisatie dezelfde reis op een later tijdstip aanbieden. Indien dit aanbod door de deelnemer niet wordt aanvaard volgt restitutie van betaalde gelden. Premies van een eventuele reis- en/of annuleringsverzekering blijven in dat geval voor rekening van de deelnemer.

De organisatie behoudt het recht om het reisprogramma aan te passen als daartoe om gewichtige redenen aanleiding voor is. Indien tengevolge van overmacht vanuit VTOTC een accommodatie niet beschikbaar is, kan VTOTC in overleg met de hotel- of pensioneigenaar een vervangende accommodatie aanwijzen. Als een redelijke vermindering van de kostprijs daarvan het gevolg is, volgt verrekening naar de deelnemer.

Alle accommodaties die door VTOTC zijn vastgelegd zijn met zorg geselecteerd. Wij gaan er niet van uit, maar mocht u enige reden tot klagen hebben, dan kunnen wij veel voor u doen, mits u niet met uw klacht wacht tot u thuis bent. Mocht u dus ter plaatse onverhoopt ontdekken dat u niet precies krijgt wat op uw boekingsformulier staat vermeld of indien u een gegronde klacht over de service of iets dergelijks hebt en na overleg met de beheerder/eigenaar blijkt dat geen oplossing mogelijk is, neemt u dan onmiddellijk contact met ons op. Voor minder urgente problemen kunt u ons ook mailen.

Controleer alle papieren die u vooraf van ons ontvangt. Uw vakantie accommodatie is vanzelfsprekend ook op de hoogte van uw reservering en men beschikt over dezelfde reserveringsgegevens als die vermeld staan in uw reispapieren. De beheerder/eigenaar moet zich houden aan de reserveringsomschrijving. Aan eventuele speciale wensen zal hij graag voldoen, maar VTOTC kan hem daartoe niet verplichten.

Boeking:
Het aanmeldingsformulier kan schriftelijk per post of langs elektronische weg worden ingediend. Zo spoedig mogelijk ontvangt de aanmelder een aanbod van VTOTC met daarin vermeldt de verschuldigde reissom. Herroeping wegens een correctie van de reissomberekening is toegestaan. Degene die namens of ten behoeve van een ander een aanmelding doet, is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit deze aanmelding voortvloeien.

Alle verkeer, ook het betalingsverkeer, tussen de deelnemers enerzijds en VTOTC anderzijds verloopt uitsluitend via de aanmelder. Indien de reis- en verblijfsduur in de publicatie in dagen is vermeld, worden de dagen van vertrek en aankomst, ongeacht de vertrek- en aankomsttijd, als gehele dagen meegeteld. De richttijden van vertrek- en aankomst worden vermeld in de reisbescheiden. Wilt u nog dineren dan zult u tijdig moeten arriveren. Indien u onderweg vermoedt dat u later zult aankomen dan de beoogd, neemt u in dat geval telefonisch contact op met de accommodatie om dat te laten weten. VTOTC is niet aansprakelijk voor oponthoud onderweg.

Wijziging van een geboekte reis kan tot 28 dagen voor de aankomstdatum van het eerst geboekte verblijf worden aangevraagd. Indien mogelijk wordt deze wijziging dan verwerkt, die is niet eerder van kracht dan nadat deze wijziging schriftelijk is bevestigd. De kosten voor een wijziging bedragen naast de eventuele meerkosten van de accommodatie per boeking altijd € 25 aan wijzigingskosten.

Voor de betalingstermijn van een eventuele meerprijs gelden de algemene betalingsvoorwaarden

Betalingsvoorwaarden: 
Na aanmelding ontvangt u een aanbod met nota. Daarop staat o.a. vermeld de noodzakelijke aanbetaling van 30% van de totale reissom binnen 7 dagen, pas na ontvangst van deze aanbetaling is de aanmelding wederzijds definitief. Het restant van de reissom moet uiterlijk acht weken voor de aankomstdatum van het eerst geboekte verblijf in bezit zijn van VTOTC. Houdt er rekening mee dat voor die restbetaling geen separate nota naar u wordt toegezonden. Bij niet tijdige betaling is de deelnemer in verzuim. Hij wordt daar door VTOTC schriftelijk op gewezen en heeft dan alsnog de mogelijkheid om het verschuldigde bedrag per ommegaande te voldoen. Indien betaling dan ook uitblijft, wordt de overeenkomst op de dag van verzuim geacht te zijn geannuleerd.

VTOTC heeft het recht om de daarvoor verschuldigde annuleringskosten in rekening te brengen. Bij een boeking binnen 8 weken voor vertrek moet terstond de gehele reissom worden voldaan. De deelnemer die niet tijdig aan een geldelijke verplichting tegenover VTOTC heeft voldaan, is over het nog verschuldigde bedrag een rente verschuldigd van 1% over iedere maand of gedeelte van een maand der vertraging. Voorts is hij gehouden tot vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten gelijk aan 15% van het gevorderde, met een minimum van € 45,40 tenzij dit bedrag, de incassowerkzaamheden in aanmerking nemende, onbillijk is. (aanpassingen in onderling schriftelijk overleg mogelijk)

Annulering door de deelnemer:
Indien de deelnemer bij annulering van zijn/haar deelname een ander persoon zijn/haar plaats wil laten innemen, is dat in beginsel mogelijk. Uitgangspunt is dan dat de in de plaatst gestelde alle rechten en plichten van de annulerende deelnemer overneemt. In dat geval zal er geen sprake zijn van annuleringskosten. De nieuwe deelnemer is dan wel € 25,00 aan wijzigingskosten en communicatiekosten per boeking verschuldigd. Annulering dient altijd schriftelijk te gebeuren. De kosten die annulering met zich meebrengen zullen worden doorberekend c.q. worden verrekend met al betaalde gelden. De hoogte van die kosten wordt bepaald door het tijdstip van annulering
– Tot 8 weken voor vertrek 30% van de reissom
– Vanaf 8 tot 6 weken voor vertrek 50% van de reissom
– Vanaf 6 tot 4 weken voor vertrek 75% van de reissom
– Vanaf 4 weken voor vertrek 100% van de reissom

Het afsluiten van een annuleringsverzekering wordt naar aanleiding van het bovenstaande dan ook nadrukkelijk aanbevolen.

Aansprakelijkheid
De organisatie VTOTC draagt geen verantwoording voor lichamelijk letsel of materiaalschade, toegebracht aan deelnemers of derden. Deelname aan de reizen geschiedt op eigen risico. De organisatie VTOTC is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van calamiteiten en andere redenen van overmacht. Het ter vervoer of stalling aanbieden van bagage, auto en/of een motor geschiedt voor eigen risico van de eigenaar/deelnemer. Indien om welke reden dan ook het vervolgen van de reis door de deelnemer binnen een redelijke termijn onmogelijk is, vindt geen restitutie plaats van de reissom over de niet gebruikte maaltijden e/of logiesdagen. Dit geldt ook voor te late aankomst of vervroegd vertrek. Ook hiervoor wordt verwezen naar de mogelijkheden die een annuleringsverzekering hiervoor in een aantal gevallen biedt.

Reisdocumenten
Zorg altijd voor een geldig paspoort of identiteitsbewijs. Dit geldt vanzelfsprekend ook voor uw rijbewijs, kentekenbewijs en groene kaart in het buitenland. Een internationale reis- en kredietbrief of een vergelijkbaar product wordt aanbevolen in verband met een mogelijke pech en repatriëring. De reisbescheiden ontvangt u van VTOTC uiterlijk 10 dagen voor de aankomst van het eerst geboekte verblijf. Indien u uiterlijk 5 dagen voor vertrek nog geen reisbescheiden heeft ontvangen meldt dit dan direct telefonisch bij ons. Indien een reis binnen 10 dagen voor de aankomstdatum van het eerst geboekte verblijf wordt geboekt, geeft VTOTC aan wanneer en op welke wijze de benodigde reisbescheiden in het bezit van de deelnemer komen.

Petra en Jurgen Rouwhorst

Laatste Nieuws

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de laatste reizen

(We delen uw gegevens met niemand en gebruiken deze alleen voor het beoogde doel)

Ga naar de bovenkant